Girne American University - Engineering Faculty
   Student Information Portal

Visitor

Please REFRESH () pages frequently / Lütfen sayfaları sıklıkla YENİLEYİNİZ ()


Graduation Makeup Exam / Mezuniyet Telafi Sınavı

•2023-2024 Summer - Graduation Makeup Exam Time-Table
•2023-2024 Yaz - Mezuniyet Telafi Sınavı Tablosu

Summer Courses / Yaz Dersleri

•2023-2024 Summer - Courses Planned to be Offered
•2023-2024 Yaz - Açılması Planlanan Dersler

Summer School Course Request / Yaz Okulu Ders Talebi

•Student Requests about courses that will be offered in summer can be submitted via this link
•Yaz okulunda açılacak derslerle ilgili Öğrenci Talepleri bu bağlantıyla teslim edilebilir

Events / Etkinlikler

•Upcoming and Completed Events
•Yaklaşan ve Tamamlanmış Etkinlikler

GAU-RECENT

•Research Center of Engineering Faculty
•Mühendislik Fakültesi Araştırma Merkezi

Guide for Freshmen / Yeni Kayıtlar için Kılavuz

•Student e-mail account, e-learning and frequently asked questions
•Öğrenci e-posta hesabı, e-learning ve sıkça sorular sorular

Advisor List / Danışman Listesi

•It is possible to find your advisor by following this link
•Bu bağlantıyı takip ederek danışmanınızın kim olduğunu bulabilirsiniz

Time Table Clash Check / Ders Programı Çakışma Kontrolü

•Courses can be selected and checked if there is any clash
•Dersler seçilip çakışma olup olmadığı kontrol edilebilir

Complete Time Table / Bütün Ders Programları

•All offered courses in Engimeering Faculty for current semestre can be seen in one time table
•Tüm Mühendislik Fakültesinde mevcut dönemde açılmış tüm dersleri tek tablo üzerinde görebilirsiniz

Elective Courses / Seçmeli Dersler

•Technical and free electives for all departments
•Tüm bölümler için teknik ve serbest seçmeliler

Course Material / Ders Gereçleri

•Engineering Faculty course materials for all departments
•Tüm bölümler için Mühendislik Fakültesi ders gereçleri

Department Schedules / Bölüm Müfredatları

•For all departments of our faculty 4 year schedules and chained courses
•Fakültemize bağlı tüm bölümlerin 4 yıllık müfredatları ve zincir dersler

Staff / Kadro

•Lecturer time tables
•Okutman ders programları

Internship / Staj

•All details, procedures and documents about Summer Internship
•Yaz Stajı konusunda tüm detaylar, prosedürler ve dökümanlar

GAU Map / GAÜ Haritası

•All Faculty, School and Administration Buildings + Classrooms can be found in that map
•Tüm Fakülte, Okul ve Yönetsel Binalar + Derslikler bu haritadan bulunabilir

Academic Calendar / Akademik Takvim

•Academic Calender that is planned and will be applied for current year
•Mevcut yıl için planlanan ve uygulanacak olan akademik takvim

Exam Rules / Sınav Kuralları

•Rules that must be obeyed in exams and exam regulations
•Sınavlarda uyulması gereken kurallar ve sınav düzenlemeleri

Announcements / Duyurular

15/06/2024

Summer Courses / Yaz Dersleri

•Courses Planned to be Offeres are announced. The current list is subject to change. Please check list frequently.
•Açılması Planlanan Dersler açıklandı. Mevcut liste değişebilir. Lütfen listeyi sık sık kontrol edin.
30/03/2023

Research Center / Araştırma Merkezi

•Dear Students, A new platform is created in order to expose research potential of engineering students. For more information please visit GAU-RECENT ("https://recent.gaueng.org" link is available in portal menu - left side)
•Sevgili Öğrencilerimiz, Mühendislik öğrencilerinin araştırma potansiyellerini ortaya çıkarmak için yeni bir platform oluşturulmuştur. Daha fazla bilgi için lütfen GAU-RECENT'i ziyaret edin ("https://recent.gaueng.org" bağlantısı portal menüsünde mevcuttur - sol tarafta)
29/10/2020

Internship / Staj

•In order to do your presentation, your Log-Book and Hardcopy of your Internship Report must be send to Engineering Faculty
•Sunumunuzu yapabilmeniz için, Staj-Defteri ve Staj Raporunun kağıt basım hali Mühendislik Fakültesine gönderilmelidir