Girne American University - Engineering Faculty
   Student Information Portal

Please REFRESH () pages frequently / Lütfen sayfaları sıklıkla YENİLEYİNİZ ()


Guide for Freshmen / Yeni Kayıtlar için Kılavuz

- Student e-mail account, e-learning and frequently asked questions
- Öğrenci e-posta hesabı, e-learning ve sıkça sorular sorular

ZOOM Application / ZOOM Uygulaması

- Please follow this link for information about Remote Education
- Uzaktan Eğitim konusunda bilgi için lütfen bu bağlantıyı takip edin

Advisor List / Danışman Listesi

- It is possible to find your advisor by following this link
- Bu bağlantıyı takip ederek danışmanınızın kim olduğunu bulabilirsiniz

Time Table Clash Check / Ders Programı Çakışma Kontrolü

- Courses can be selected and checked if there is any clash
- Dersler seçilip çakışma olup olmadığı kontrol edilebilir

Complete Time Table / Bütün Ders Programları

- All offered courses in Engimeering Faculty for current semestre can be seen in one time table
- Tüm Mühendislik Fakültesinde mevcut dönemde açılmış tüm dersleri tek tablo üzerinde görebilirsiniz

Elective Courses / Seçmeli Dersler

- Technical and free electives for all departments
- Tüm bölümler için teknik ve serbest seçmeliler

Department Schedules / Bölüm Müfredatları

- For all departments of our faculty 4 year schedules and chained courses
- Fakültemize bağlı tüm bölümlerin 4 yıllık müfredatları ve zincir dersler

Staff / Kadro

- Lecturer time tables
- Okutman ders programları

Internship / Staj

- All details, procedures and documents about Summer Internship
- Yaz Stajı konusunda tüm detaylar, prosedürler ve dökümanlar

GAU Map / GAÜ Haritası

- All Faculty, School and Administration Buildings + Classrooms can be found in that map
- Tüm Fakülte, Okul ve Yönetsel Binalar + Derslikler bu haritadan bulunabilir

Academic Calendar / Akademik Takvim

- Academic Calender that is planned and will be applied for current year
- Mevcut yıl için planlanan ve uygulanacak olan akademik takvim

Exam Rules / Sınav Kuralları

- Rules that must be obeyed in exams and exam regulations
- Sınavlarda uyulması gereken kurallar ve sınav düzenlemeleri

Announcements / Duyurular

21/02/2021

Portal Update / Portal Güncelleme

- Our portal is updated now. Please check your Advisor and Time-Tables. Notice: Technical electives will be completed on Monday (22/02/2021) and Free electives on Tuesday (23/02/2021)
- Portalımız güncellenmiştir. Lütfen Danışmanınızı ve Ders Programını kontrol edin. Not: Teknik seçmeliler Pazartesi (22/02/2021) ve Serbest seçmeliler Salı (23/02/2021) tamamlanacaktır
20/02/2021

Registration / Kayıt

- Dear Students, we will start registrations on Monday (22/02/2021), please send e-mails related with registations to your advisors starting from Monday. If you sent it before please re-send on Monday again. Registrations will continue till 1st of March.
- Sevgili Öğrenciler, kayıtlara Pazartesi başlıyoruz (22/02/2021), lütfen kayıtlarla ilgili e-postalarınızı danışmanlarınıza Pazartesinden itibaren gönderiniz. Eğer önceden göndermişseniz Pazartesi tekrar gönderiniz. Kayıtlar 1 Mart'a kadar sürecektir.
29/10/2020

Internship / Staj

- In order to do your presentation, your Log-Book and Hardcopy of your Internship Report must be send to Engineering Faculty
- Sunumunuzu yapabilmeniz için, Staj-Defteri ve Staj Raporunun kağıt basım hali Mühendislik Fakültesine gönderilmelidir